Nom scientifique Collecté par Identifié par Date de collecte Date identifiée Famille Organisme Numéro de catalogue État du type Type d'occurrence
collecté Russula acrolamellata McNabb EE Chamberlain Robert F.R. McNabb 1966-04-02 Russulaceae PDD PDD 26536 paratype PRESERVED_SPECIMEN
collecté Trametes zonata sensu G. Cunn. EE Chamberlain Joan M. Dingley 1970-06-16 Polyporaceae PDD PDD 28455 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Calocera lutea (Massee) McNabb 1965 EE Chamberlain Robert F.R. McNabb 1967-02-15 Dacrymycetaceae PDD PDD 25627 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Stereum affine Lév. EE Chamberlain Joan M. Dingley 1967-02-11 Meruliaceae PDD PDD 25614 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. EE Chamberlain DW Mitchell 1966-01-26 Physaraceae PDD PDD 24978 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Alternaria passiflorae J.H. Simmonds EE Chamberlain S. Davison 1965-07 Pleosporaceae PDD PDD 24593 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Polyporus arcularius (Batsch) Fr. EE Chamberlain Robert F.R. McNabb 1965-10-25 Polyporaceae PDD PDD 24767 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. EE Chamberlain CT Rogerson 1966-04-03 Hypocreaceae PDD PDD 25162 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Pleurotus australis (Cooke & Massee) Sacc. EE Chamberlain BP Segedin 1966-04-03 Pleurotaceae PDD PDD 25153 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Agaricus xanthodermus Genev. EE Chamberlain Robert F.R. McNabb 1967-02-22 Agaricaceae PDD PDD 25625 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Lycogala epidendrum (L.) Fr. EE Chamberlain Joan M. Dingley 1967-12-20 Tubiferaceae PDD PDD 26175 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Hebeloma (Fr.) P. Kumm. EE Chamberlain 1970-06-16 Hymenogastraceae PDD PDD 63593 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Naematoloma fasciculare (Huds.) P. Karst. EE Chamberlain Joan M. Dingley 1970-03-10 Strophariaceae PDD PDD 28180 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Pluteus velutinornatus G. Stev. EE Chamberlain | GTS Baylis Robert F.R. McNabb 1966-02-05 Pluteaceae PDD PDD 24963 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Agaricus xanthodermus Genev. EE Chamberlain Robert F.R. McNabb 1967-02-24 Agaricaceae PDD PDD 25626 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Calvatia candida var. rubroflava (Cragin) G. Cunn. EE Chamberlain Robert F.R. McNabb 1966-05-11 Agaricaceae PDD PDD 25172 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Calvatia candida var. rubroflava (Cragin) G. Cunn. EE Chamberlain Joan M. Dingley 1965-04-05 Agaricaceae PDD PDD 24479 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Calvatia candida var. rubroflava (Cragin) G. Cunn. EE Chamberlain Robert F.R. McNabb 1965-05-20 Agaricaceae PDD PDD 24534 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Calvatia candida var. rubroflava (Cragin) G. Cunn. EE Chamberlain Robert F.R. McNabb 1965-06 Agaricaceae PDD PDD 24573 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Scutellinia colensoi Massee ex Rifai 1968 EE Chamberlain Joan M. Dingley 1967-02-11 Pyronemataceae PDD PDD 25615 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Hypocrea Fr. 1825 EE Chamberlain 1967-02-08 Hypocreaceae PDD PDD 25623 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Osmoporus proteus sensu G. Cunn. 1965 EE Chamberlain Joan M. Dingley 1967-11-02 Polyporaceae PDD PDD 26071 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Aleurodiscus zealandicus (Cooke & W. Phillips) G. Cunn. 1953 [1952] EE Chamberlain 1965-01-27 Stereaceae PDD PDD 24765 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Coprinus plicatilis (Curtis) Fr. EE Chamberlain Robert F.R. McNabb 1966-02-24 Psathyrellaceae PDD PDD 25027 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Notholepiota areolata (G. Cunn.) E. Horak EE Chamberlain Robert F.R. McNabb 1966-04-03 Boletaceae PDD PDD 25157 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Irpex brevis Berk. EE Chamberlain Joan M. Dingley 1968-06 Polyporaceae PDD PDD 26267 PRESERVED_SPECIMEN